Home

B uppsats missbruk

Uppsatser om B-UPPSATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten personal och chef på ett boende under vår B-uppsats. 2.3 Missbruk och beroende Missbruk och beroende diagnostiseras enligt DSM-IV som är ett klassifikationssystem för psykiska störningar. DSM-IV har fem perspektiv vid bedömning av patienten dessa kallas axlar. Dessa är: symtomdiagnos

Uppsatser.se: B-UPPSATS MISSBRU

 1. Missbruk Med missbruk menas i den här studien inte missbruk av en specifik drog, medicin eller alkohol, utan syftar till ett bruk av en eller flera substanser som ger upphov till återkommande problem med sociala relationer och familj, arbete, skola och/eller hem, rättsväsendet (såsom polis)
 2. 6 Höstter
 3. Denna text ger vis allmän information om hur lång en B-uppsats ska vara, hur första sidan ska se ut och betonar vikten av paginering. Vidare visas en innehållsförteckning samt en disposi-tion. Slutligen kommer ett resonemang om hur man hänvisar och sedan presenteras och de-monstreras det system för hänvisningar som ska användas
 4. Idén till denna studie tog sin början i vår B- uppsats där vi skrev om de faktorer som bidrar till att kvinnor hamnar i missbruk och de konsekvenser missbruket kan leda till. Vi fann ämnet intressant och det väckte tankar kring vidare forskning om kvinnornas utsatta livssituation.
 5. två. Historiker, retoriker, estetiker, arkivvetare, studenter inom internationella relationer skriver också B-uppsats. För statsvetarna är B-uppsatsen den första uppsatsen man skriver
 6. Den förförståelse som det dock berättades om i denna intervjugrupp består i att vissa respondenter varit i kontakt med användande eller missbruk av substanser i sin personliga närhet, en del har även varit i kontakt och arbetat med missbrukare genom sin praktikplats och någon har skrivit en B- uppsats om missbruk

Med utgångspunkt i vår B-uppsats2 har vi en förväntan om att kunna iaktta att det avvikande normaliseras för socionomerna, men främst när det gäller den egna klientgruppen och framförallt inom ramen för den typ av verksamhet man själv är verksam i. Som vi antyder i vår tidigare uppsats anser vi det vara troligt att man reagera Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2012 Uppväxtens betydelse för utvecklandet av ett missbruk jag hängde ju med på allt givetvis, det var allt från inbrott till att dricka alkohol, skolka och snatta på affären En kvalitativ studie Childhood and its importance in the development of an addiction A qualitative stud

Uppsatser.se: B- UPPSATS SOCIALT ARBET

För moment 4, B-uppsats - Formulera en kriminologisk frågeställning och besvara den genomen en litteraturstudie. - Tillämpa en kriminologisk referensram i en litteraturstudie. - Granska kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar med fokus på design och metod. - Presentera och diskutera vetenskapligt material och genom vetenskaplig med sig kompisar hem på grund av förälders missbruk och/eller psykiska sjukdom. Vad gäller våld på fritiden är det vanligast bland killarna att de drabbats av mobbning, rån eller att de blivit misshandlade av någon okänd. Trots att det har framkommit att ungdomarna har utsatt

Uppsats i Psykologi om Missbruksvården Its Possibl

Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling B-uppsats i Historia 31-60 VT 2010 Från smedja till hembygdsgår 06 383214206 3832142. S-posti Anhöriga till missbrukare i Svenska Österbotten rf. Ole ensimmäinen, joka kirjoittaa arvioinnin Anhöriga till missbrukare i Svenska Österbotten rf! Toimi nopeasti Se videon som skildrar hur barn upplever missbruk. På föreläsningen i yrkesskolan Prakticum sitter sex stycken barnledarstudenter

Moment 4, B-uppsats, 7,5hp I det avslutande momentet ingår att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats. Studenten ska kunna använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur och kunna tillämpa ett kritiskt vetenskapligt skrivande Vi har valt att titta på om familj, skola och fritid kan hjälpa barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Syftet med undersökningen är att studera om man kan förebygga kriminalitet för barn som befinner sig i riskzonen genom tidiga insatser i skola, familj och på fritid. För att få djupare information har vi använt oss av kvalitativ metod missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 5kap 9§ SoL Bakgrund och Problemformulering När vi skrev vår b-uppsats Brister i behandling och eftervård - inom missbruksvården (Hansson & Jönsson 2009) framgick det att delar av verksamheten inom eftervårde växte upp i familjer med missbruk, men på grund av att missbruket emellanåt är dolt för omvärlden så räknar undersökarna med att mörkertalet i studien är stort. Enligt Bengtsson och Gavelin (2004) så räknar man procentuellt med att mellan 10 till 15 procent av barnen i Sverige år 2004 växte upp i en sådan miljö

Uppsatser.se: B-UPPSAT

 1. ator: Andreas Tullberg & Lina Sturfelt HT 12 Lunds Universitet Mänskliga Rättigheter En vanlig orsak till fortsatt kri
 2. en 2012 Handledare: Andreas Tullberg . 1 Abstract Media and news articles can either be representative or just a fictional story to attract buyers
 3. B-uppsats inom socialt arbete Vi är vanliga människor som inte är ute efter att placera deras barn En studie om för... Se mer. Universitet. Karlstads universitet. Missbruk/Beroende-utredning (övning) Barn och unga-utredning (övning) LSS-utredning (övning) Andra relaterade dokument
 4. tungt missbruk. Vårt syfte är att visa huruvida utsattheten för de kvinnor som missbrukar skiljer sig från de män som missbrukar. Studien visar också på vilka insatser som finns för dem i Malmö idag och vilket behovet är av fler insatser. För att besvara frågeställningarna har vi dels skrivit en kunskapsbakgrund, studerat teorie

B-uppsats Uppsatscoache

B - uppsats i statsvetenskap vt testerar, utan på dem som genom sitt missbruk av makt och myndighet gör en sådan opposi-tionsform berättigad. 10 Filosofen och preferensutilitaristen Peter Singer har ägnat ämnet en hel bok, Democracy and Disobedience Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män

(PDF) Missbrukaren - en studie av socionomstudenters

samhällsvetenskapliga metoder bryman kap strategier samhällsvetenskaplig forskning boken handlar om hur en samhällsvetenskaplig forskning bedrivas. faktore Då detta är en b-uppsats är både tid och Sida definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position som medför otillbörlig vinning. Med korruption menas mutor, bestickning, utpressning, favorisering och nepotism men också förskrivning, svindleri och jä läggare och en inom ekonomiskt bistånd/missbruk. Under vårt arbete har vi båda återkom- Vi har valt utveckla den kvalitativa B-uppsats som bygger på intervjuer med fem LSS-handläggare skriven under höstterminen 2005 av Carina Eklund och Kajsa Jynnås. 1

2 Abstract Titel: Vi pratar inte om fältarna, vi pratar med dem _ - en kvalitativ intervjustudie om kommunikation och relation i professionellt förebyggande fältarbete med ungdomar. Författare: Kajsa Ihl, Emma Ivarsson, Magnus Revborn Nyckelord: Fältarbete, ungdomar, uppsökande, förebyggande, relation, kommunikation Bengt Svensson och Leili Laanemets som under kursen Socialt arbete och missbruk på Malmö högskola under våren 2008, väckte ett intresse för missbruk hos oss. Utan detta intresse hade vår uppsats troligtvis handlat om någonting helt annat. Ingela Kolfjord som födde idén hos oss när vi diskuterade idéer till vår B - uppsats me vår b-uppsats, Jag har alltid varit oskyldig Resultat: Vi har kommit fram till att skola, fritid och familj har en viktig roll i det förebyggande arbetet för barn som befinner sig i riskfyllda miljöer, till exempel missbruk- och kriminalitets förhållande. missbruk och beroendeproblematik. 2.1 Missbruk och beroende Den så kallade missbruksutredningen - genomförd 2009-2011 - som socialstyrelsens riktlinjer kring vård och stöd angående missbruk och beroende grundar sig på, omfattade en statlig översyn av missbruks- och beroendevården i Sverige

Uppsatser.s

B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap; Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning : Författarna har undersökt informationsfilm mot droger och alkohol riktad till ungdomar. De har valt att göra en innehållsanalys av dokumentären Morgonfixen från 1990, som visats på TV4 och sedan använts som informationsfilm i skolor Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Socialstyrelsen tar fram utbildningsmaterial och informationsmaterial i form av broschyrer, checklistor och filmer som uppmärksammar hur man kan förebygga risken att falla. Om fallolyckor

Kriminologi GR (B), 30 hp - Miu

Kriminologi GR (B), 30 h

3. Socialpsykologiska frågeställningar kopplade till kriminalitet, missbruk och mental ohälsa. OVE ALMKVIST, professor i klinisk neuropsykologi. BUP, Handikappinstitutet. Frescati Hagväg 14, e-post: oat@psychology.su.se Två områden finns inom min forskning, där det finns plats för studenter för at Äntligen är min uppsats inlämnad och det ska bli spännande med opponering på fredag! Titeln är: Blodbadet i Majorna, en B-uppsats om berättartekniken i prosatrycken om Carl Johan Wetterlind utgivna år 1887 Innan jag började läsa litteraturvetenskap hade jag en idé om att det skulle handla enbart om Strindberg och Tolstoj. Så fel jag hade

Behandling av spelberoende, etc. I propositionen till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80, sid. 93) anges att behandling av spelmissbruk i vissa fall kan vara en insats som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde. Högsta Förvalt-ningsrätten har dock i dom meddelad 2005-06-01, mål nr 4582-03, slagit fast att det missbruk som avses i socialtjänstlagen är missbruk av alkohol, narkotika. Exempelvis arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruk. Väldigt spännande att först läsa in sig på ett problemområde och sedan konkret arbeta med det och därefter sammanställa och redovisa. Att skriva B-uppsats, som jag gör nu, är också väldigt roligt

Meningen med Rekommenderade artiklar var att artiklar som uppfyllde ett fåtal tydliga krav skulle kunna märkas, utan den tidsödande granskningen och utan att behöva vara långa som en B-uppsats. Personligen förstår jag inte varför man inte skulle få Rekommendera en artikel man själv har varit huvudsaklig författare till. Åtgärder för att stävja missbruk bör tas till först när. Missbruk och beroende -Multidisciplinära fältstudier (B-uppsats) -Människans livslopp - utveckling och samspel -Psykisk ohälsa -Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa - Psykosocialt arbete -Socialt arbete -Socialt arbete på samhällsnivå. Kursen fungerar här som en del i förberedelserna för att skriva en b-uppsats. Innehåll Kursen vänder sig till den som vill få fördjupad kunskap om hur den politiska makten makt utövas i parlament, regeringar och myndigheter och den statsvetenskapliga diskursen om hur förutsättningarna för det parlamentariska styrelseskicket ändras över tid

Missbruk och beroende. Idag hade vi introduktion till en ny kurs. Hemtentamen lämnades ju in i måndags så vi hoppar direkt in i nästa! så vi kan båda fokusera helt på vår b-uppsats. Skönt! 2012-11-21 @ 23:21:36 Permalink Skola Kommentarer (0) Trackbacks Tenta Missbruk och behandling A, 15 högskolepoäng (socialt arbete) Kursen är en introduktion till området bruk och missbruk av alkohol och narkotika sett ur ett kursen ingår ett självständigt arbete, en B-uppsats, omfattande 7,5 högskolepoäng. 3.3 Studieforme Har under utbildningens gång skrivit en B-uppsats om äldres upplevelser av taktil beröring på särskilda boenden. Jag har gått fördjupningskurser inom missbruk och beroende, psykisk ohälsa samt barn, ungdomar och familj. Jag har gått min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) hos en enhetschef inom hemtjänsten i Ale kommun Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap som studerar hur egenskaper ärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar och hur genförändringar uppstår. Gener, arvsanlag, överför ärftliga egenskaper från generation till generation och innehåller ett eget språk som talar om hur aminosyror ska kopplas till proteiner

Uppsatsen analyserar tre sätt som religion kan vara en källa till socialt kapital (förstått som normer, nätverk och tillit som främjar kollektivt handlande för prosociala mål): genom att vara handlingsinspirerande, genom att skapa sociala nätver 1. Inledning Vi och vårt samhälle befinner sig för närvarande i ett vägskäl. Många av de strukturer som hitintills fått vårt samhälle verkar ge vika för våra alltmer kräsna och detaljrika behov Socialtjänst och lagefterlevnad. I en tidningsartikel nyligen (SvD 2017-07-21, sid.7) citerades infrastrukturminister Anna Johansson apropå att Transportstyrelsen i sin iver att hålla nere kostnaderna spritt skyddsklassade och känsliga uppgifter: -Man har inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för att skydda känsliga uppgifter och inte. B-uppsats, omfattande 7,5 högskolepoäng. Studieformer Undervisningen bedrivs genom seminarier, tillämpnings- och laborativa moment, gruppövningar, projektarbete samt föreläsningar. För delkurs 2 gäller även att den studerande ska genomföra ett mindre vetenskapligt arbete. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier, tillämpnings- oc Missbruk och socialt arbete Fördjupningsarbete (B-uppsats) Socialt arbete och genus 0 Forskningsmetodik Examensarbete Malmö University Malmö University Associate's Degree Historia med kulturanalys (1-20) 2001 - 2001. Aktiviteter.

Heli Petersson Camilla Ryglert B-uppsats 5p Handledare: Agneta Hedblom Högskolan i Kalmar Institutionen för hälso- och beteendevetenskap 2004-06-03 Examinator: Erik Wesser ABSTRACT This essay is a part of the Program for för vårens föreläsningar om missbruk och sociala problem Kursplan. 30 högskolepoäng. Kurskod: 2SK059. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Statskunskap G1F. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen med fokus på vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Boken kan användas genom hela utbildningen och fungerar som ständig kunskaälla och uppslagsverk. Boken ger också vägledning inför vetenskaplig granskning, presentation och publicering av det färdiga examensarbetet. Till varje.

SocionomSocialt arbete. 2007 - 2010. Under utbildningen fick jag både teoretiska och praktiska kunskaper kring förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete. Under två månader utförde jag fältstudier i Kampala, Uganda där jag inhämtade empiri till en B-uppsats. Jag följde organisationen UYDEL, som arbetar med unga, hemlösa. Bibliotek nummer två besökt och än har jag inte hittat vad jag söker i litteraturväg till min b-uppsats.. Så himla svårt. Önskar att jag hade någon att bolla tankar med :( Det är verkligen inte lätt att plugga Kursen fungerar här som en del i förberedelserna för att skriva en b-uppsats. Innehåll Kursen vänder sig till den som vill få fördjupad kunskap om hur makt utövas i parlament, regeringar och statliga myndigheter och den statsvetenskapliga diskursen om hur förutsättningarna för det parlamentariska styrelseskicket ändras över tid Info Socionom med spetskompetens som stress och avspänningspedagog med kognitiv inrikting samt Mindfulnessinstruktör. För att få möjlighet att arbeta med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan Startade jag Augusti 2017 jag Lugnare Skola med Maria Lagergren

Mittuniversitetet Institutionen för hälsovetenskap Folkhälsovetenskap, GR (B), Uppsats, 7,5 hp, vt-13 Datum: 2013-05-31 Samband mellan stress i familje Missbruk och hanteringen av drogen mefedron (tillhör gruppen syntetiska katinoner) har ökat, särskilt bland UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2013 Läkemedelsassisterad rehabilitering vi Dessa preparat tar över mer och mer. Även om vi inte sett så mycket av de. Österåkers äldsta röstlängd finns i Roslags-Kulla. I Alceahuset i Åkersberga finns kommunens arkiv. På 1 000 hyllmeter i ett brandskyddat rum sparas handlingar som berättar om händelser och förhållanden i Österåker för framtiden. Här är ett av alla de spännande historiska dokument som finns att ta del av här

Sanning är ett plusbegrepp och såsom sådant lätt utsatt för missbruk. Men fördenskull är det inte oanvändbart, framför allt därför, som Jarrick under- text i Sofia Mobergs B-uppsats i historia om säg 15 år, bara med presens och futurum utbytta till imperfektum Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2013 Inlåst -en kvalitativ studie om hur det är att vara frihetsberövad Incarcerated -a qualitative study on how it is to be deprived of liberty . UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin

Missbruk, kriminalitet och adhd - Netdokto . med den unge kriminella inledning de tjugo praktikveckorna mot sitt slut. jag har tillbringat min praktik barn och ungdomsenheten mina handledare jobba I denna uppsats används Achenbach symtomlistor som avser mäta social kompetens hos ungdomar med beteendeproblematik B-uppsats i social arbete... idéer? Utbildning och studier. Varför valde du en sådan batikhäxeutbildning? Du får göra som brukligt är vid socionomprogrammen och skriva ihop en snyftare om hur hemskt samhället är för kvinnor eller invandrare Uppsatser om ETIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Uppsatser om EXEMPEL På INLEDNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten I ett tidigare inlägg anmärkte jag på att min utbildning inte berörde anknytningsteori, som jag anser är en förutsättning för lärande. Jag påtalade denna brist för kursledningen men sen hände inte mer. Jag skrev också ett fördjupningsabete/B-uppsats som berörde anknytningsteori men inte heller då fick jag något vidare gehör för mina synpunkter B-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå Universitet Abstract Syftet med denna uppsats är att belysa några sätt på vilka dags- och veckopress framställer bodybuilding och dess utövare samt i vilka sammanhang de förekommer. Tillvägagångssättet är en semiotisk analys innefattande de semiotiska verktygen (med Roland Barthes terminologi) denotation, konnotation och myt samt.

 • Yemaya Orisha offerings.
 • Fryser hela tiden viktnedgång.
 • New Era Cap.
 • Бадинера уикипедия.
 • Värdebaserat ledarskap Reflektionsboken.
 • Ford Anglia 1957.
 • Accounting templates.
 • 55 boende Trelleborg.
 • Byta batteri Samsung S8 Stockholm.
 • Kraftwerk Mitte mieten.
 • Vereinzelt Petechien Kind.
 • Honda CBR 600 RR till salu.
 • Kallrökt lax potatissallad.
 • Cookie quotes.
 • Skillnad mellan orkan och tornado.
 • Familjen von Schéele.
 • Riktad belysning.
 • Parakrin signalering.
 • Cykelrute Helsingør København.
 • Restaurang Oliven Göteborg.
 • Mars Rover Bilder 2021.
 • Evas Klipp personal.
 • Varmlandskonstforening.
 • Mäta slaglängd golf.
 • IKEA VARIERA tätningssats.
 • Lübeck Kogge.
 • Ingenting och allting Engelska.
 • Valmat tak veranda.
 • Hund ätit kexchoklad.
 • How to measure arms size.
 • Hedin Bil huvudkontor.
 • Morgonrock Dam beige.
 • Roliga saker att berätta.
 • Kuling skor recension.
 • Vilka är de vanligaste grundämnena i luften.
 • Konditorei Hamburg Wandsbek.
 • Mogi lägenhet.
 • Woolworth Jobs.
 • Amazon glasbilder Wohnzimmer.
 • Innovativa startups Vinnova 2020.
 • Restaurant hudtwalckerstraße.